สิ่งแวดล้อมศึกษา

สิ่งแวดล้อมศึกษา(Environmental Education) rel=
สิ่งแวดล้อมศึกษา(Environmental Education)
© WWF Thailand
การศึกษาหรือการเรียนรู้ของมนุษย์อันยาวนานนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นแบบตามอัธยาศัย เพื่อความอยู่รอดของหมู่ชนนั้นแต่เมื่อเกิดตัวหนังสือและตัวเลขขึ้นเมื่อไม่กี่พันปีมานี้การศึกษาจึงได้เป็นระบบขึ้น มีสถานที่เรียนที่แน่นอน มีผู้สอนที่ไม่ใช่พ่อแม่มีเนื้อหาวิชาและระยะเวลาการศึกษา แต่แนวคิดเรื่องการศึกษาตามธรรมชาติก็ยังคงมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาจนถึงปัจจุบัน เช่นในการศึกษาทางเลือกและการศึกษาแบบตามอัธยาศัย ก็ยังคงดำเนินควบคู่ไปกับระบบการศึกษาที่จัดขึ้น

การศึกษา หรือการเรียนรู้ จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก สัตว์หลากชนิดมีการศึกษาและเรียนรู้ในธรรมชาติ สัตว์บางชนิด เช่น เต่าและจระเข้ ที่ลูกอ่อนต้องช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เล็ก อาศัยการเรียนรู้โดยผ่านสัญชาตญาณ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการอยู่รอดเป็นสำคัญ ขณะที่สัตว์ชั้นสูงหลายชนิด เช่นหมี ลูกอ่อนหมีต้องอาศัยอยู่กับแม่หลายปี เพื่อเรียนรู้วิธีดำรงชีพและการหากินในธรรมชาติ หรือฝูงลิงบางชนิดเรียนรู้ถึงการอยู่เป็นกลุ่ม และการจัดลำดับชั้นภายในกลุ่ม แต่คนเราเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีการศึกษาและการเรียนรู้อย่างสูงจนสามารถพัฒนาสังคมให้แตกต่างจากเดิมโดยการศึกษาและการเรียนรู้ได้ การศึกษานำพามนุษย์ไปตามเส้นทางเดินอันยาวไกล

WWF ประเทศไทย ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำงานในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนสู่การมีส่วนร่วมในผลักดันสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับนโยบายการศึกษาของชาติ เพราะ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษา, สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ประเทศไทย ได้คงความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเอื้อประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาและการอนุรักษ์ได้อย่างสมดุลในการที่จะนำไปสู่หลักการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable Development )

การริเริ่มและดำเนินการศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร  และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของสถานศึกษา ที่ได้เชื่อมโยงเนื้อหาจากเมืองใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บูรณาการเข้ากับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ในชั้นเรียน โดยอาศัยสภาพธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และนำไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นระบบและมีความสุข เกิดเป็นความตระหนักที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้อย่างยั่งยืน

EE Gallery

  • EE Gallary / ©: IAN Symbol