เปิดงานวิจัย WWF- GlobeScan ตลาดค้าสัตว์ป่า

Posted on 07 April 2020

WWF เผยงานวิจัยล่าสุด ประชาชนร้อง! รัฐปิดตลาดค้าสัตว์ป่า
WWF เปิดงานวิจัยฉบับล่าสุดชาวไทย กว่า 90% สนับสนุนให้รัฐบาล “ยุติ” ตลาดซื้อขายสัตว์ป่า ขณะอีก 79% ต้องการให้ปิดตลาดเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นอีกในอนาคต

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 นำไปสู่การหาที่มาที่เชื่อมโยงระหว่างการส่งผ่านเชื้อโรคจากสัตว์ไปสู่มนุษย์ และตลาดซื้อขายสัตว์ป่าเป็นเป้าหมายหลักที่ถูกกล่าวถึงในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา WWF หรือองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล จึงร่วมกับบริษัทวิจัยระดับโลก GlobeScan จัดทำการสำรวจความคิดเห็นในเดือนมีนาคม 2563 ในกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม (Opinion Survey on COVID-19 and Wildlife Trade in 5 Asian Markets) โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,000 คน จากการสำรวจในภาพรวมพบว่า ร้อยละ 82 ของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความวิตกกังวลเป็นอย่างมากกับการแพร่ระบาดของไวรัส ในขณะที่ร้อยละ 93 ระบุว่าเต็มใจให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลของแต่ละประเทศอย่างเต็มที่หากจะปิดตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยร้อยละ 86 แสดงความวิตกกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาหลักของประเทศในปัจจุบัน ร้อยละ 90 ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับภาครัฐ ในการปิดตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 79 เชื่อว่าการปิดตลาดจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอีกในอนาคต นอกจากนั้น ร้อยละ 80 แสดงความวิตกกังวลว่าหากไม่มีมาตรการที่เคร่งครัดในการจัดการและมีการปิดตลาด โรคระบาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก

          “ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูณ์ แต่ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าไทยกำลังถูกคุกคามจากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทาง WWF ได้ทำงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการดำเนินภารกิจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนการหาแนวทางป้องปราม ขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่เป็น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์ไปสู่คนอีกในอนาคต” พิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทยกล่าว

          ทั้งนี้ กลุ่มสำรวจชาวไทยร้อยละ 15 ระบุว่าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเคยมีบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์ป่า ในขณะที่อีกร้อยละ 85 กล่าวว่าไม่มีความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าในอนาคต

          เจษฎา ทวีกาญจน์ ผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย WWF ประเทศไทยระบุว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายของกลุ่มผู้บริโภคสัตว์ป่า ผู้นิยมการเลี้ยงสัตว์แปลกและผู้ล่าสัตว์ โดยตลาดในประเทศไทยมีทั้งตลาดใหญ่กลางเมือง ตลาดการค้าตามจุดผ่อนปรนระหว่างชายแดน และตลาดออนไลน์ “พื้นที่เหล่านี้อาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการค้าขาย แต่ทั้งนี้การขายจะเกิดขึ้นไมได้ถ้าไม่มีความต้องการจากทางฝั่งผู้บริโภคเอง

          การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เห็นความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องทำงานอย่างจริงจัง และให้ความสำคัญกับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ นั่นคือความเสี่ยงที่จะมีต่อสุขภาพ และการสาธารณสุข ผลสำรวจจาก GlobeScan ตอกย้ำให้เราต้องรีบลงมือ เพราะหากผู้บริโภคให้ความสนใจและตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พวกเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรม”

หลังจากที่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกกฎหมายห้ามการบริโภคสัตว์ป่าเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนั้น ผลจากการวิจัยของ WWF พบว่าประชาชนจากทั่วทั้งภูมิภาคต่างให้การสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
“รัฐบาลของประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้เองก็ควรที่จะต้องดำเนินการปิดตลาดการค้าสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยง และยุติการค้าสัตว์ป่าเพื่อเป็นปราการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่สร้างแรงกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมไปทั่วโลกเช่นนี้เกิดขึ้นมาอีกในอนาคต” คริสตี วิลเลี่ยม ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก WWF กล่าว

องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์ ระบุว่าเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ ซึ่งการติดเชื้อในมนุษย์กว่า 61% มาจากสัตว์ และการค้าสัตว์ป่าเป็นที่มาของการแพร่กระจายและการติดเชื้อสู่มนุษย์ โดยเป็นลักษณะเดียวกับเชื้อโรคที่เคยมีการแพร่ระบาดในอดีต อาทิ โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และอีโบล่า

“ชาวเอเชียซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นตลาดการค้าสัตว์ป่า และยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการบริโภคสัตว์ป่าต่างตระหนักว่า ตลาดการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายจะต้องยุติ” มาร์โค แลมเบอตินี่ ผู้อำนวยการทั่วไป WWF International กล่าว พร้อมกับบอกว่า “ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเชื่อมโยงภาพของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและการลดทอนความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของมนุษย์ ทั้งหมดคือเรื่องเดียวกัน ที่จะส่งผลต่อการอยู่รอดของเราในอนาคต”
 


--------------------------------------
หมายเหตุบรรณาธิการ
งานวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 5 ประเทศเอเชียต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และตลาดการซื้อขายสัตว์ป่า จัดทำขึ้นโดยบริษัทวิจัย GlobeScan โดยการสนับสนุนของ WWF ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2563 โดยมีกลุ่มตัวอย่างประเทศละ 1000 คนจาก ฮ่องกง ญี่ปุ่น เมียนมาร์ ไทย และ เวียดนาม รวมทั้งสิ้น 5000 กลุ่มตัวอย่างซึ่งใช้วิธีตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยคำถามเน้นในประเด็นความเห็นที่มีต่อการแพร่กระจายและการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และความคิดเห็นที่มีต่อการค้า และการบริโภคสัตว์ป่าในแต่ละประเทศ
ทั้งนี้ในประเทศกลุ่มสำรวจทั้งหมด ยกเว้นญี่ปุ่น ร้อยละ 90 ระบุว่าต้องการสนับสนุนให้รัฐบาล และหน่วยงานสาธารณสุขปิดตลาดการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในประเทศของตน 
WWF-GlobeSacn_research on COVID-19
© WWF_GlobeScan