Կովկասյան Էկոտարածաշրջանային ծրագիր

Այս ծրագիրը իրականացվում է  Կովկասյան էկոտարածաշրջանի 5 երկրներում` Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում և Թուրքիայում: Այն նպաստում է  «Կենսաբանական Բազմազանության  մասին Կոնվենցիա» (ԿԲԿ)  շրջանակներում  «Պահպանվող տարածքների  վերաբերյալ գործողությունների ծրագրի» (ՊՏԳԾ) իրականացմանը` ներառելով բազմատեսակ աշխատանքներ` կապված բնության հատուկ պահպանվող տարածքների (ԲՀՊՏ) հետ: Դրանք իրենցից ներկայացնում են օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բացերի վերլուծություն և խորհրդատվություն, կառավարման արդյունավետության և պահպանվող տարածքներում հզորությունների գնահատում և գործողությունների ծրագրավորում, ֆինանսական կարիքների գնահատում և կայուն ֆինանսական  պլանավորում, հասարակայնության հետ կապերի,  ՊՏԳԾ -ի առաջնահերթ գործողություների իրականացում և այլն:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն.  MAVA Foundation Pour La Nature

Իրականացնող կազմակերպություն. WWF hայաստանյան գրասենյակ  (Հայաստանում)

Տևողությունը. 2007-2011

Բյուջե. 115,000 €

Նպատակը.  Կովկասի  էկոտարածաշրջանի ԿԲԿ կողմ երկրները հնարավորություն են ստացել  իրականացնել պահպանվող տարածքների վերաբերյալ գործողությունների ծրագրի (ՊՏԳԾ) 2010/2012 նպատակները, ներառյալ լավ կառավարվող ՊՏ-ների գիտականորեն հիմնավորված և ներկայացուցչական համակարգերի ստեղծումը, կայուն ֆինանսավորումը և տեղական համայնքների արդյունավետ մասնակցությունը:

Ծրագրի գործողությունները:

 • Ստեղծել ազգային համակարգող կոմիտե ազգային մակարդակում ՊՏԳԾ-ի առաջնահերթ նպատակների իրականցումն ապահովելու համար
 • Հայտնաբերել օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բացերը ԲՀՊՏ-ների ոլորտում
 • Գնահատել ԲՀՊՏ-ների համակարգի կառավարման արդյունավետությունը ևՊՏԳԾ -ն իրականացնելու համար հզորությունների զարգացման կարիքներ:
 •  Արձագանքել հայտնաբերված կարիքներին և բացերին (հիմնականում դրամահավաքի միջոցով):
 • Մշակել և իրականացնել ԲՀՊՏ-ների կայուն ֆինանսավորման պլաններ:
 •  Մոնիթորինգի ենթարկել ՊՏԳԾ -ի իրականացումը:
 • Մշակել և իրականացնել հասարակայնության հետ  կապերի ազգային ռազմավարություն և գործողությունների պլան
 • Իրականացնել ՊՏԳԾ -ի առաջնահերթ գործողություններ

 

 

Ծրագրի արդյունքները

 • Ազգային համակարգող կոմիտեի ստեղծում
 • ԲՀՊՏ-ների ոլորտում վեր հանված և վերլուծված  օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բացեր
 • ԲՀՊՏ-ների համակարգի կառավարման արդյունավետության գնահատում
 • ԲՀՊՏ-ների համակարգի հզորությունների զարգացման կարիքներ գնահատում
 • Հզորությունների զարգացման գործողությունների ծրագրի մշակում
 • ԲՀՊՏ-ների մոնիթորինգային տվյալների  բազայի ստեղծում
 • Հասարակայնության հետ կապերի ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի մշակում, գործարկում
 • Տպագիր նյութերի հրատարակում (հայերեն լեզվով ԿԲԿ գործողությունների ուղեցույց  ՊՏԳԾ -ի իրականացման համար, ԲՀՊՏ-ների հայերեն և անգլերեն լեզուներով քարտեզ, օրացույցներ 2009-2010թթ. և այլն)

 

Լրացուցից տեղեկությունների համար դիմել`

Սիրանուշ Գալստյան, ծրագրի համակարգող
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ (WWF Հայաստան )
Հեռ./Ֆաքս` (+374 10) 54 61 56 (ներքինը` 12)
Էլ. Փոստ` sgalstyan@wwfcaucasus.am

Արթուր Խոյեցյան, Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ (WWF Հայաստան)
Հեռ./Ֆաքս` (+374 10) 52 47 12;  54  61 56 (ներքինը`16)
Էլ. Փոստ` akhoyetsyan@wwfcaucasus.am
Ինտ.Կայք` www.panda.org/armenia

 

 

ՀՀ պահպանվող տարածքների քարտեզ rel= © ԲՀՀ Հայաստան

ՀՀ պահպանվող տարածքների քարտեզ