Tekst na ovoj stranici je licencirao Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 License.

Pored toga dozvola za kopiranje, distribuiranje i/ili izmjenu teksta na ovoj stranici je podložna pravilima GNU Free Documentation Licence.

Molimo vas da ne koristite bilo koji dio teksta sa namjerom pogrešne predstave stajališta WWF-a. U takvom slučaju mogu biti poduzete pravne mjere.

VAŽNO
Sve slike na ovoj stranici ne potpadaju pod 2 gore spomenute licence. Potrebne su vam posebne dozvole – za tu svrhu kontaktirajte Folke Wulf fwulf@wwfint.org

Tačnost informacija
Sva razumna nastojanja su bila poduzeta da se osigura tačnost sadržaja ove web stranice. Ipak, nije moguće dati posebnu garanciju za to. WWF - World Wide Fund For Nature (ranije World Wildlife Fund), Gland, Švajcarska, također neće snositi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem ove stranice.

Karte na ovoj stranici
Materijali i geografske oznake na ovoj stranici ne podrazumijevaju izraz bilo kakvog stajališta od strane WWFa koje bi se ticalo pravnog statusa bilo koje zemlje, teritorije ili područja, ili koje se tiče određivanja njenih granica.