บทสรุปของการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงเทพมหานคร | WWF
บทสรุปของการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงเทพมหานคร

Posted on 28 October 2009

การเจรจาหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติได้ผ่านไปทิ้งไว้แต่ความไม่ชัดเจนในหลายประเด็นที่ไม่สามารถหาบทสรุปที่ลงตัวในเอกสารการเจรจาได้

การเจรจาหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติได้ผ่านไปทิ้งไว้แต่ความไม่ชัดเจนในหลายประเด็นที่ไม่สามารถหาบทสรุปที่ลงตัวในเอกสารการเจรจาได้ วัตถุประสงค์ของการเจรจาครั้งนี้คือ การกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลไกทางการเงินและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการลดการทำลายป่าและความเสื่อมสภาพของป่า รวมไปถึงทำกรอบแผนปฏิบัติการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กับการประชุมครั้งเดียวที่จัดขึ้นในซีกโลกใต้ในปีนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจด้านความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWG-LCA) และคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการกำหนดพันธกรณีการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมสำหรับประเทศภาคผนวก I ภายใต้พิธีสารเกียวโต (AWG-KP) มีเวลาเพียง 12 วันได้ร่วมเจรจาโต๊ะกลมเพื่อหาข้อยุติกันอย่างเข้มข้นในครั้งนี้ โดยความสำเร็จเกิดขึ้นในการหารือข้อตกลงด้านเทคโนโลยี ทั้งในภาคการใช้ที่ดินและป่าไม้ การประเมินศักยภาพก๊าซเรือนกระจกตัวใหม่ต่อสภาวะโลกร้อน และแนวทางการปรับปรุงกลไกพัฒนาที่สะอาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็คือ การกำหนดเป้าหมายในระยะกลางเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซจากประเทศอุตสาหกรรม รวมถึงขาดความชัดเจนในเรื่องกลไกทางการเงินที่ประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องใช้ในการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซ รวมถึงเรื่องการปรับตัวเพราะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังพอมีเวลาให้ผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลในประเทศต่างๆ ตัดสินใจและพร้อมที่จะช่วยกันในการต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในขณะนี้ ทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนายังมีโอกาสในการเจรจาหาข้อยุติในประเด็นที่เหลือที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-6 พฤศจิกายนศกนี้ ที่เมืองบาร์เซโลนา ก่อนที่จะสรุปเป็นข้อตกลงในเดือนธันวาคม ณ เมืองโคเปนเฮเกน

*ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://unfccc.int/2860.php