WWF и горските проведоха съвместна проверка в Югозападна България | WWF
WWF и горските проведоха съвместна проверка в Югозападна България

Posted on 07 August 2018

Природозащитниците използваха дрон за по-добър поглед над инспектираните райони
Държавата и неправителственият сектор обединиха усилия за да извършат заедно проверка на територия, попадаща в европейската екологична мрежа Натура 2000. Екип на природозащитната организация WWF и представител на Асоциация на парковете в България се присъединиха към експертна група на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) в съвместната инспекция по стопанисване, опазване и извеждане на сечи.

Проверката се състоя в горски територии в района на „ДГС Сандански”, в землището на с. Плоски. Тя включи четири обекта, в които се осъществява редовна дърводобивна дейност, както и две насаждения, определени като гори във фаза на старост, където всякаква човешка намеса е изрично забранена.

За целите на мониторинга бяха използвани иновативни технологии. Екипът на WWF извърши наблюдение над горските площи с помощта на безпилотно устройство. Смятани за бъдещето в опазването на околната среда, дроновете осигуряват поглед към по-сложно достъпните местности, като същевременно дават възможност и за по-детайлно заснемане на дървесните видове.

Добрите резултати не закъсняха. Експертите установиха, че нарушения на Закона за горите в посетените обекти няма. Финалното заключение констатира и допускането на някои пропуски. Например, в широколистно буково насаждение не са отбелязани задължителните стари хралупести и изсъхнали дървета, които са дом за някои горски обитатели и трябва да бъдат запазени като част от биологичното разнообразие.

Въпреки това WWF приветства отговорното стопанисване на горите и се надява да продължи съвместната си работа с експертите от ЮЗДП. Инспекциите са част от общите усилия за устойчиво управление и опазване на горите. Основни акценти са спазването на забраната за сечи в старите гори, ограничаването на незаконните дейности, както и подготовката на териториалните поделения на ЮЗДП за горска сертификация.

Експерти на WWF напомнят, че опазването на горите е от изключително значение не само за екосистемите, към които принадлежат, но и за нас – хората. Освен че ни осигуряват ключови условия за живот като чист въздух и питейна вода, те също са и дом на застрашени животински и растителни видове. Затова WWF фокусира усилията си за опазване на старите български гори, които имат най-голям принос за опазване на биоразнообразието, но същевременно изчезват, заради нерегламентирани сечи, климатични промени и т.н.

Старите гори или горите във фаза на старост са гори в последен стадий от развитието си, несъществено повлияни от мащабни природни нарушения или антропогенни въздействия. Те се характеризират с неравномерна пространствена и възрастова структура. А много често стволовете на старите екземпляри достигат диаметри, близки до максималните за съответния дървесен вид и месторастене.
Горски територии в района на „ДГС Сандански”, заснети от въздуха
© Яна Барзова, WWF
Екипите на WWF и ЮЗДП по време на теренна работа
© Яна Барзова, WWF
Саламандър, известен в България и като „дъждовник“
© Яна Барзова, WWF
Горите в „ДГС Сандански” отвисоко
© Яна Барзова, WWF