Održan sastanak predstavnika opština uključenih u „evropski Amazon“ | WWF

Održan sastanak predstavnika opština uključenih u „evropski Amazon“

Posted on 23 July 2013    
Atmosfera sa sastanka
© Brigita Maric
Sombor, 23. jul 2013. – Danas je u Somboru održan sastanak predstavnika opština uključenih u budući UNESCO prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Domaćin skupa je bio grad Sombor koji je sastanak organizovao zajedno sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i WWF – Svetskim fondom za prirodu.

Cilj sastanka je bio uspostavljanje saradnje lokalnih organa uprave o uspostavljanju prekograničnog rezervata biosfere i mestu koje u njemu zauzimaju zaštićena područja duž Dunava u Bačkoj, kao i definisanje zajedničkog interesa i potreba svih interesnih grupa.

Prisutne je pozdravio gospodin Vasa Relić, zamenik gradonačelnika Sombora. Na sastanku su učestvovali i ostali pradstavnici gradske uprave Sombora, gospođa Irina Burka Parčetić, načelnik gradske uprave, kao i učesnici iz opština Apatin i Bačka Palanka. Uvodnu reč je održao sekretar Dr Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Zatim se prisutnima obratila Dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Rad na uspostavljanju prekograničnog rezervata biosfere UNESCO “Mura-Drava-Dunav” je veoma kompleksan i započet je pre više od 10 godina, uključen je u prostorne planove republike i pokrajine, kao i u međunarodni plan za upravljanje slivom reke Dunav.

Koncept Rezervata biosfere je učesnicima predstavila Duška Dimović – direktor WWF programa za Srbiju, upoznavši prisutne sa projektom i aktivnostima koje su do sada preduzete, kao i onima koje slede, a tiču se uspostavljanja rezervata. Takođe, predočene su osnovne funkcije rezervata, a to su funkcija zaštite, razvoja i podrške.

Marko Tucakov iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode upoznao je prisutne sa vrednostima i institucionalnim konceptom zaštite Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, kao okosnice budućeg rezervata biosfere, i predstavio predloženu mapu sa granicama rezervata biosfere.

Diskutovalo se i o kriterijumima održivosti, s obzirom na potrebu uspostavljanja balansa između ekonomskog razvoja i zaštite biodiverziteta, odnosno o usklađenosti potreba stanovništva i privrede sa funkcijom zaštite. Istaknut je veliki potencijal u razvoju eko i drugih vidova turizma radi ispunjavanja razvojne funkcije, čemu u osnovi doprinosi uspostavljanje rezervata.

Razgovaralo se o uspotavljanju mehanizma za uključivanje svih zainteresovanih strana iz pet opština koje se nalaze na području budućeg prekograničnog rezervata biosfere UNESCO “Mura-Drava-Dunav” , kao i unapređenju regionale i međunarodne saradnje.

Dodatna motivacija za aktivno uključivanje interesnih grupa je i činjenica da je tokom 2012. godine UNESCO je proglasio prekogranični rezervat biosfere Mure, Drave i Dunava u Hrvatskoj i Mađarskoj. Slede nominacije Srbije, Slovenije i Austrije. Srbija priprema nominaciju koju će predati UNESCO MAB sekretarijatu do kraja septembra ove godine.

Sasanak je organizovan u okviru projekta Zaštita „Evropske linije života“ – osnivanje prekograničnog rezervata biosfere duž reka Mura, Drava i Dunav, koga koordinira WWF-Svetski fond za prirodu uz finansijski podršku MAVA Fondacije.

Dodatne informacije:

Mura, Drava i Dunav, protičući kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju, čine ekološki najznačajnija rečna područja u Evropi i predstavljaju „evropski Amazon“. Njihovi tokovi obuhvataju 700 km dugačak „zeleni pojas“ koji povezuje preko 800.000 hektara vrednih prirodnih i kulturnih područja i zbog toga će postati simbol jedinstva među njima – prvi prekogranični UNESCO rezervat biosfere u pet zemalja. Granice rezervata obuhvataju 13 zaštićenih područja koja predstavljaju centre biološke raznovrsnosti centralne i južne Evrope.

Na ministarskom sastanku u Budimpešti 25. marta 2011. godine Srbija, Austrija, Hrvatska, Mađarska i Slovenija potpisale su deklaraciju o uspostavljanju prekograničnog UNESCO rezervata biosfere u cilju zaštite prirode i biljnog i životinjskog sveta koji zajedno dele duž reka Mure, Drave i Dunava. Prekogranični UNESCO rezervat biosfere će se sastojati od preko 13 zaštićenih područja u regionu Mura-Drava-Dunav, a ovim zajedničkim rečnim ekosistemom će se upravljati na održiv način kako bi se dao ekonomski podsticaj i podstaknuo razvoj regiona.
Atmosfera sa sastanka
© Brigita Maric Enlarge
Atmosfera sa sastanka
© Brigita Maric Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required