Продължава възстановяването на жълтата водна лилия в парк "Персина" | WWF

Продължава възстановяването на жълтата водна лилия в парк "Персина"

Posted on 08 May 2013    
Жълтите водни лилии отново са част от природата на Персин
© WWF
Екип на природен парк „Персина“ продължава възстановяването на жълтата водна лилия в блатата на остров Персин в река Дунав. В последните дни на април 20 екземпляра от редкия вид бяха взети от река Велека в Странджа и прехвърлени в Песчинското и Мъртвото блато в природен парк „Персина“. Очаква се по естествен път броят им да се увеличи.

Блатата на остров Персин (известен и като остров Белене) бяха възстановени преди четири години. Връщането на защитената жълта водна лилия, известна още като жълта водна роза или бърдуче, ще позволи на вида отново да намери мястото си във влажните зони на природния парк. Работата започна миналата година и е част от проекта „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в десет защитени зони в българските гори”, който се реализира от дирекциите на десет природни парка към Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), съвместно с WWF.

В миналото жълтата лилия е образувала малко съобщество в централните части на Мъртвото блато, но при унищожаване на блатата в Персина е изчезнала от там. Освен красиво цвете, това растение е характерен вид от природното местообитание естествени еутрофни езера. Още 4 вида от същото местообитание са обект на  възстановяне в Персина – воден орех (джулюн), четирилистно разковниче, алоевиден стратиотес и бяла водна лилия.

Водните лилии имат множество полезни роли в природата. Те са обитавани от различни редки и застрашени видове. Върху листата им често могат да се видят блатни костенурки, които събират топлина, а в коренищата се крият риби.

Възстановяването на водната лилия става под контрола на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе по програма, одобрена от Министерството на околната среда и водите. Работата е съфинансирана от програма LIFE+.
Жълтите водни лилии отново са част от природата на Персин
© WWF Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Donate to WWF

Your support will help us build a future where humans live in harmony with nature.

Enter Yes if you accept the terms and conditions
Enter Yes if you accept the terms and conditions