ชีววิทยาการอนุรักษ์

สัตว์ป่าในเมืองไทยถึงแม้จะได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมาย แต่ยังคงถูกคุกคามอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เกิดจากความเพิกเฉย และละเลย ความเข้าใจที่ผิดพลาด จนทำให้พื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งในประเทศไทยแทบจะไม่มีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่เลย
ความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ป่ายังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีประกาศใช้กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่อนุรักษ์มาอย่างยาวนานก็ตาม

ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพในการอนุรักษ์พรรณพืช นิเวศวิทยาของสังคมพืชหลายๆ ประเภท และบทบาทของสังคมพืชในฐานะถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ยังมีอยู่อย่างจำกัด

ฝ่ายชีววิทยาการอนุรักษ์ดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สังคมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามโดยผ่านการวิจัยทางด้านนิเวศวิทยา การฝึกอบรมทักษะในด้านการวิจัยและการอนุรักษ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง (เช่น อุทยานฯ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) สมาชิกในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย และโครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์เหล่านั้นในภาคสนาม (เช่น การศึกษาพลวัตรของประชากร การใช้ประโยชน์ประเภทป่า และนิเวศวิทยาการกินอาหาร เป็นต้น) รวมทั้งการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ (เช่น กรมอุทยานแห่งชาติฯ) ชุมชน และองค์กรอนุรักษ์ ในการอนุรักษ์สังคมสัตว์และพืช อย่างมีส่วนร่วม

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การดำเนินโครงการในระดับพื้นที่โดยประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ประสานกับการศึกษาวิจัยทางด้านนิเวศวิทยา จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการทำงาน
Rehabilitation Centre, Petchaburi, Thailand. One of two tigers orphaned by poachers. The trade in ... / ©: WWF / Adam OSWELL
Rehabilitation Centre, Petchaburi, Thailand. One of two tigers orphaned by poachers. The trade in tigers and their body parts continues to thrive in Asia as the demand from China with its burgeoning economy and demand for exotic wildlife continues.
© WWF / Adam OSWELL

โครงการในปัจจุบัน

  • การศึกษาการใช้ประเภทป่า และนิเวศวิทยาการกินอาหารของหมีควายและหมีคน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านความชุกชุมของประชากรสัตว์กีบ
  • ต่อระดับการคุกคามจากการล่าสัตว์ที่ลดลง
  • วางแปลงถาวรในสังคมพืชประเภทต่างๆ เพื่อศึกษาโครงสร้าง
  • องค์ประกอบของชนิดพันธุ์ และพลวัตรของสังคม
  • ศึกษานิเวศวิทยาการกินอาหารและการใช้ประเภทป่าของชะนีมงกุฏ
  • ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนย
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของกระทิงในพื้นที่แปลงปลูกป่าเขาแผงม้า (ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ – Wildlife Fund Thailand )
  • ศึกษานิเวศวิทยาและประชากรของสังคมสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่