ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณคาบสมุทร มีพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,960 กิโลเมตร อยู่ทางฝั่งอันดามัน 750 กิโลเมตร ฝั่งอ่าวไทย 1,670 กิโลเมตร และตามเกาะต่าง ๆ 520 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณชายฝั่งเหล่านี้ประกอบ ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ ทั้งป่าชายหาด ป่าชายเลน หญ้าทะเล และแนวปะการัง ซึ่งมีคุณค่าทั้งทางด้านนิเวศวิทยา และทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
นับตั้งแต่อดีต ทรัพยากรฯดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ในเงื่อนไขที่แตกต่างกันมาเป็นเวลานาน หากแต่ยังขาดการจัดระบบและกลไกในการจัดการดูแลทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จนกระทั่งในปัจจุบันความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์และมิติของการใช้ประโยชน์มีมากขึ้น จนเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรฯได้อย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่เหมาะสม สำคัญยิ่งคือการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

ฝ่ายทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง WWF ประเทศไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย โดยการบูรณาแนวทางที่หลากหลายเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย คือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ การดำเนินงานด้านการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล งานฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล งานฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง การสนับสนุนด้านข้อมูลทางเทคนิคสำหรับท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว องค์กรพันธมิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการร่วมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ตลอดจนข้อกฎหมาย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม