ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

งาน GIS ใน WWF ประเทศไทย

 / ©: Surasak Srirattanaporn
กรอบแนวคิดการพัฒนางานด้าน GIS ใน WWF ประเทศไทย
© Surasak Srirattanaporn
WWF ประเทศไทย ได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในงานด้านอนุรักษ์อย่างกว้างขวาง เช่น
งานด้านการวิจัย และอนุรักษ์สัตว์ป่า งานด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งงานด้านการติดตามการค้าพืชป่า สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ทำให้การปฏิบัติภารกิจขององค์กรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบัน WWF ประเทศไทย กำลังพัฒนาระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านงานอนุรักษ์ และพัฒนาสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางการใช้ MapServer อันจะนำไปสู่การเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยน จัดการ ทำให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 rel=
GIS:Phenology Survey
© Chi Project

การเก็บชีพลักษณ์แม่ไม้

การศึกษาชีพลักษณ์ เป็นการศึกษาการตอบสนองของต้นไม้ตลอดรอบฤดูกาล ซึ่งการตอบสนองของต้นไม้แต่ละชนิดพันธุ์ ตลอดจนแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันระหว่างฤดูต่าง ๆ ความชื้น และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบฤดูกาลจะมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและการดำรงเผ่าพันธุ์ของต้นไม้