โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกฯ

 rel=
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกในบึงโขงหลง
© WWF Thailand
มาตราการหนึ่งในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Ramsar site) ก็คือ การให้ความสำคัญกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การศึกษา และการปลูกสร้างจิตสำนึก (Communication Education Public awareness-CEPA) ดังนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลงคงขาดเสียมิได้ที่จะต้องนำมาตราการดังกล่าวมาใช้สนับสนุนให้เกิดการจัดการที่ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลงอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งใน 3 โครงการจากทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทผลิตน้ำแร่ Avian ประเทศฝรั่งเศส แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนงานอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำมาโดยตลอด
 

วัตถุประสงค์เพื่อ
  • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศูนย์ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ
  • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ครู แลชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง  มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อวิถีชีวิตของชุมชน
  • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์และจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน