พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากมายที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพและแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ไม่ได้นำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพ โดยแผนการด้านไฟฟ้าในปัจจุบันกลับมุ่งเน้นด้านเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมหรือเชื้อเพลิงเชิงพานิชย์ (Conventional Fuel) ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน โดยสำหรับถ่านหินนั้น มีแนวโน้มว่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในสัดส่วนที่มากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกกว่า
การใช้ถ่านหินอันเป็นเชื้อเพลิงสกปรกจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ความทรุดโทรมของสุขภาพของสาธารณชน ความสูญเสียด้านผลผลิตการเกษตรของชุมชนรายรอบ รวมทั้งมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำ อากาศ เสียง และอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น ถ่านหินยังเป็นสาเหตุหลักของการทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์( CO 2 ) เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ซึ่งก๊าซดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change ) หรือสภาวะโลกร้อน ( Global Warming )

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนแหล่งผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นแหล่งที่สะอาดกว่า ซึ่งประเทศไทยเองก็มีศักยภาพสูง อย่างไรก็ตามความจำเป็นดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ถ่านหินแล้วและชุมชนที่กำลังจะได้รับผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน นอกจากนี้ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนที่มีศักยภาพด้านแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถนำมาใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นได้
The valuable by-product of rice production, rice husks are used as biomass fuel.  Ayutthaya ... / ©: WWF / Adam OSWELL
The valuable by-product of rice production, rice husks are used as biomass fuel. Ayutthaya Province, Thailand.
© WWF / Adam OSWELL