Video WWF on You Tube

ปิดไฟ 1 ชั้วโมง เพื่อลดโลกร้อน

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมรณรงค์ กับ WWF ประเทศไทย ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน พร้อม ๆ กับ 25 มหานคร และอีกกว่า 400 เมืองทั่วโลก ปิดไฟช่วง 20.00-21.00 น. ของคืนวันที่ 29 มีนาคม เพื่อร่วมประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าชเรือนกระจกตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน