WWF ร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการค้นคว้างานอนุรักษ์ ระดับนานาชาติPosted on 03 April 2014  | 
ห้องปฏิบัติการค้นคว้างานอนุรักษ์ ระดับนานาชาติ (International House of Conservation หรือ IHOC) ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
© WWF-ThailandEnlarge

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา WWF ประเทศไทยได้สนับสนุนโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการค้นคว้างานอนุรักษ์ ระดับนานาชาติ (International House of Conservation หรือ IHOC) ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) และ US Fish and Wildlife Service


เป็นเวลากว่า 70 ปีที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันหลักในประเทศไทย ที่ผลิตนักวิชาการและนักวิจัย ให้กับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่คุ้มครองสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรอนุรักษ์เอกชนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำงานอย่างเสียสละเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยานทั่วประเทศ จนกระทั่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแนวหน้าในเรื่องการจัดการพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสภาวะที่ประเทศไทยมีภาระผูกพันกับสังคมโลกมากขึ้น ทั้งในด้านกฎหมาย และการปฏิบัติ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นิสิตที่ศึกษาในคณะวนศาสตร์ จะต้องได้รับทราบเรื่องราวการอนุรักษ์ในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งปรับปรุงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 คณะวนศาสตร์ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการค้นคว้างานอนุรักษ์ระดับนานาชาติ (International Horse of Conservation หรือ IHOC) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่นิสิตเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในห้อง IHOC ประกอบไปด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ค้นคว้าจากภาพยนตร์สารคดีต่างๆ จากนานาชาติ เอกสาร รายงาน ที่พิมพ์เผยแพร่จากองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลก

จุดประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่นิสิต เกี่ยวกับงานอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งในห้อง IHOC ประกอบไปด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ค้นคว้าจากภาพยนตร์ สารคดีต่าง ๆ จากนานาชาติ เอกสาร รายงาน ที่พิมพ์เผยแพร่จากองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลก โดยการจัดทำห้อง IHOC มีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้ในระดับนานาชาติ ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง และการจัดการสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในประเทศ

ทั้งนี้ ได้มีพิธีการเปิดห้อง IHOC อย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ เป็นประธาน
ห้องปฏิบัติการค้นคว้างานอนุรักษ์ ระดับนานาชาติ (International House of Conservation หรือ IHOC) ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
© WWF-Thailand Enlarge
ห้องปฏิบัติการค้นคว้างานอนุรักษ์ ระดับนานาชาติ (International House of Conservation หรือ IHOC) ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
© WWF-Thailand Enlarge
ในห้อง IHOC ประกอบไปด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ค้นคว้าจากภาพยนตร์ สารคดีต่าง ๆ จากนานาชาติ เอกสาร รายงาน ที่พิมพ์เผยแพร่จากองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลก
© WWF-Thailand Enlarge
ห้อง IHOC ประกอบไปด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ค้นคว้าจากภาพยนตร์ สารคดีต่าง ๆ จากนานาชาติ เอกสาร รายงาน ที่พิมพ์เผยแพร่จากองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลก
© WWF-Thailand Enlarge
พิธีการเปิดห้อง IHOC อย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ เป็นประธาน
© WWF-Thailand Enlarge