WWF เปิดคู่มือการลงทุนด้านโภคภัณฑ์อย่างยั่งยืนPosted on 25 September 2012
Pak Gordy holding palm oil fruit, Sumatra, Indonesia
© James Morgan / WWF InternationalEnlarge
วันนี้กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้เปิดตัวแนวทางใหม่เพื่อเป็นคู่มือการลงทุนอย่างรับผิดชอบในภาคส่วนโภคภัณฑ์ 10 กลุ่มใหญ่

บรรทัดฐานปี 2593 : แนวทางการลงทุนอย่างรับผิดขอบในสินค้าโภคภัณฑ์ด้านการเกษตร, ป่าไม้และอาหารทะเล เกิดขึ้นใน ช่วงที่โลกให้ความสนใจ รวมทั้งมีการถกเถียงเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับการลงทุนด้านอาหารและการเกษตรเพื่อการบริโภค บรรทัดฐานปี 2593 จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับนักลงทุนกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะธนาคาร, ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์ ด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทางจัดการกับความยุ่งยากนี้ และเป็นการจำแนกบริษัทและโครงการต่างๆในอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และอาหารทะเล ที่มีความรับผิดชอบ

ที่สำคัญ บรรทัดฐานปี 2593 ยังได้ให้ “แนวทางสำคัญในการปฏิบัติ” เพื่อระบุถึงวิธีปฏิบัติที่รับผิดชอบ, ช่วยบรรเทาที่มาของความเสี่ยงสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับนักลงทุนในภาคส่วนนี้ บรรทัดฐานปี 2593 ได้ “เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เข้ากับวิธีปฏิบัติอย่างยั่งยืน และนโยบายของบริษัทชั้นนำของแต่ละภาคส่วน จนได้เป็นผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและยัง เป็นข้อแนะนำที่ใช้ได้ในทางปฏิบัติ”

“ความมั่นคงทางอาหารนั้น เป็นปัญหาท้าทายในศตวรรษที่ 21 แน่นอนว่าเราต้องการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคการเกษตร” โจชัว เลวิน แห่งกองทุนสัตว์ป่าโลก กล่าว “แต่ขณะเดียวกัน เมื่อเป้าหมายการจัดสรรเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนก็เริ่มตื่นตัว ต่อการใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสม, ชื่อเสียง และความเสี่ยงต่อระบบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขความซับซ้อนในเรื่องนี้ และให้แนว ทางที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ เพื่อบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดด้านที่ดิน, พลังงาน, น้ำ และสภาพอากาศในปัจจุบัน สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อศักยภาพของมนุษยชาติ ในการเข้า ถึงสินค้าพื้นฐาน อย่างอาหาร พลังงาน และเส้นใย ซึ่งแรงสะเทือนเหล่านี้ ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรม, นักลงทุน และสังคม แต่มนุษยชาติก็ยังต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้นต่อไปในอีก 4 ทศวรรษข้างหน้ามากกว่าที่เราเคยต้องการในช่วง 8,000 ปีของการทำการเกษตรรวมกันเสียอีก ดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกเสียจากต้องทำอย่างยั่งยืน”

บรรทัดฐานปี 2593 ได้กล่าวถึงสินค้าโภคภัณฑ์ 10 ชนิดทั่วโลก ที่มีความต้องการสูง แต่ขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบอย่าง รุนแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ, น้ำ และสภาพอากาศของโลก อุตสาหกรรมเหล่านี้มีตั้งแต่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; เนื้อวัว; ฝ้าย; ผลิตภัณฑ์จากนม; น้ำมันปาล์ม; ถั่วเหลือง; น้ำตาล; ไม้, เยื่อกระดาษและกระดาษ; การจับสัตว์ทะเล และพลังงานชีวมวล

การนำคู่มือใน บรรทัดฐานปี 2593 ไปใช้ ผู้ลงทุนจะสามารถ
  • บริหารจัดการธุรกิจที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียง
  • ลดต้นทุนด้านการดำเนินการทางธุรกิจ และทำให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้น ด้วยการจัดสรรเกณฑ์การลงทุนกับผู้ที่ มีวิธีปฏิบัติชั้นนำของอุตสาหกรรม
  • ช่วยปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
  • ช่วยสร้างวิธีปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบในภาคส่วนที่มีผลกระทบสูงนี้
บรรทัดฐานปี 2593 เปิดตัวระหว่างการประชุม the Global AgInvesting Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการประชุมนี้ มีผู้จัดสรรเงินทุน, ผู้จัดการกองทุน และผู้บริหารอุตสาหกรรมหลายร้อยคน มารวมตัวกันเพื่อหารือถึงสินทรัพย์ด้านการลงทุน ของภาคการเกษตรที่ได้รับความสนใจมากขึ้น และในแง่มุมที่เกี่ยวข้อง

บันทึกสำหรับบรรณาธิการ
ดาวน์โหลด บรรทัดฐานปี 2593 ฉบับเต็มได้ที่
http://awsassets.panda.org/downloads/2050_criteria_final_low_res.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
เอื้อพันธ์ ชำนาญเอื้อ
ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร WWF ประเทศไทย,
อีเมล uchamnanua@wwfgreatermekong.org,
โทร +668 1928 2426

เกี่ยวกับ WWF :
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การ สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยั้บยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์ อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะและลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง
Pak Gordy holding palm oil fruit, Sumatra, Indonesia
© James Morgan / WWF International Enlarge