สมาชิก WWF ประเทศไทย

คุณคือส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โลกสีน้ำเงินกำลังถูกคุมคาม !
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกำลังแย่ลงทุกวัน คุณค่าและความงามของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศกำลังถูกทำลายและคนไทยกำลังได้รับผลกระทบนั้นโดยไม่รู้ตัว

  • ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผืนป่าในประเทศไทยถูกทำลายมากถึง 600,000 ไร่ (FAO 2001 ) เป็นเหตุให้สัตว์ป่าและพืชป่าลดจำนวนลงและบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว
  • จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ทำให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์
” ปะการังฟอกขาว” ในทะเลอ่าวไทยและอันดามัน จากการสำรวจพบว่า แนวปะการังในอ่าวไทยและทะเล อันดามันเปลี่ยนสีไปแล้วกว่าร้อยละ 60 – 80 ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ชาวประมงไม่สามารถจับ “ ปลาบึก” ปลาชนิดพันธุ์เดียวที่ถูกพบในลุ่มน้ำโขง มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
  • ปัจจุบันมีนกในประเทศไทยถูกคุกคามถึง 137 ชนิด นับว่าเป็นประเทศที่มีการคุกคามชนิดพันธุ์นกเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย ( Birdlife 2001 )

ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาแหล่งทุน    
โทร: 66-2942-7691-4
แฟกซ์: 66-2942-7649-50
อีเมล์: mktg.th@wwf
greatermekong.org
WWF เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมสนับสนุนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ WWF พร้อมกับเครือข่ายอีก 5 ล้านคน ใน 153 ประเทศทั่วโลก โดยการ สมัครสมาชิกรายบุคคล WWF ประเทศไทย อัตราค่าสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไป 500 บาท/ปี

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกรายบุคคล
  • เสื้อยืด WWF T-shirt
  • สิทธิ์ในการยืมหนังสือ วารสาร งานวิจัย จากศูนย์ข้อมูลของ WWF ประเทศไทย
  • จดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทาง E-mail
ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่
ชื่อบัญชี WWF International - Thailand Programme Office
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเกษตร
บัญชีกระแสรายวัน หมายเลข 778-1-00095-1

WWF ประเทศไทย
2549/45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
T: +66 2-9427691-4
F: +66 2-9427649-50