ภาคธุรกิจ

WWF Corporate Club

ทั่วโลกกำลังตื่นตัวและห่วงใยในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่กำลังค่อยๆสูญหายไปอย่างไม่มีวันกลับมา
จะทำอย่างไรให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ? และจะดีเพียงไหน ถ้าองค์กรในภาคธุรกิจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกื้อกูลธรรมชาติที่เหลือให้คงอยู่อย่างยั่งยืน… ... เมื่ออยู่ในฐานะที่ทำได้ ?

คงต้องตระหนักว่า ปัจจุบัน การปกป้องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจ และร่วมกันรับผิดชอบ และไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะสามารถทำให้โลกนี้ยังคงคุณค่า และความอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ เราสมควรที่จะทำอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งของเรา และลูกหลานของเรา


“WWF Corporate Club”

คือ โอกาสสำคัญในการแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจและWWF ที่จะพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดินแดนแห่งความสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพให้ดำรงอยู่ต่อไป ใช่แต่เพียงเพื่อคนไทย หากแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม...ของทุกสรรพชีวิตในโลก...

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาแหล่งทุน    
โทร: 66-2942-7691-4
ต่อ 111
แฟกซ์: 66-2942-7649-50
อีเมล์: mktg.th@wwf
greatermekong.org

     

สมาชิก Corporate Club ช่วย WWF อย่างไร

  • ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก Corporate Club จะนำไปสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สมาชิก Corporate Club คือแกนนำสำคัญในการช่วย WWF เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับการปลูกจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน แก่พนักงานในองค์กร คู่ค้า ลูกค้า และประชาชนทั่วไป
  • สมาชิก Corporate Club ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำให้องค์กรอื่นๆ ในภาคธุรกิจและคนในสังคมหันมาใส่ใจดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้ให้น่าอยู่เพื่อลูกหลานในอนาคต

WWF ปันอะไรให้กับสมาชิก Corporate Club บ้าง

  • สมาชิก Corporate Club สามารถทำการประชาสัมพันธ์ข่าวการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Corporate Club เพื่อสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ WWF ได้
  • โลโก้และเวปไซต์ของสมาชิก Corporate Club จะได้รับการประชาสัมพันธ์ให้แก่คนทั่วโลกได้เห็นผ่านทาง www.wwfthai.org
  • สมาชิก Corporate Club สามารถใช้สื่อภายในองค์กรเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของ WWF ที่ได้มีส่วนเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานภายในองค์กรได้รู้สึกถึงความมุ่งมั่นที่องค์กรมีต่อการสนับสนุนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่เพื่อลูกหลานต่อไป
  • WWF ยินดีที่จะแสดงความขอบคุณแก่สมาชิก Corporate Club ที่ร่วมให้การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภายในประเทศ
  • สมาชิก Corporate Club จะได้รับประกาศเกียรติคุณอันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ WWF
อัตราค่าสมัครสมาชิก  250,000 บาทต่อปี