ทิศทาง WWF กับงานอนุรักษ์

 / ©: WWF
Road map for A Living Planet
© WWF
WWF ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะอุทิศตน เพื่อปกป้องดูแลรักษาธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการที่เหมาะสมในการวางแผน จัดการ และตัดสินใจ เน้นการทำงานเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านการทำงานในภาพสนามที่เข้นข้น การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรให้แก่กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง การปลูกสร้างจิตสำนึกผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมถึงการริเริ่มสร้างสรรคค้นหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับนโยบาย
 
ภารกิจของ WWF มุ่งเน้นที่: หยุดยั้งการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก พร้อมกับสร้างอนาคตใหม่ให้กับมนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ด้วยการดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในระดับรากหญ้า จนถึงระดับนโยบายในการ
  • อนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Save biodiversity and )
  • ลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ (Reduce Humanity’s impact on natural habitats)
กลยุทธของ WWF เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้วางไว้ เรามุ่งประเด็นไปที่การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่อยู่สถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Critical species) อนุรักษ์ระบบนิเวศที่สำคัญและมีความเปาะบาง (Critical places) รวมไปถึง WWF จะเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ecological Footprint) ไปด้วยพร้อมๆ กัน

การดำเนินงานของ WWF มิได้ต้องการแยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ หรือบอกให้พวกเราย้อนเวลา ก้าวถอยหลังกลับไปสู่ยุคเก่า หรือปฏิเสธการพัฒนาและความเจริญของประเทศ เพียงแต่ว่า WWF มุ่งมั่นที่จะค้นหาหาเลือกทีเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง ที่จะช่วยดูแล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
เรามีความเชื่อเหลือเกินว่า โลก คือ สถานที่ที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน ในสิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ ตั้งแต่วันนี้ ตลอดไปจนถึงคนรุ่นต่อๆ ไป