แถลงการณ์พระพรหมบัณฑิต | WWF

แถลงการณ์พระพรหมบัณฑิต

Posted on 09 March 2013    
“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับผู้นำทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ในโอกาสอันดีที่ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ช้างแอฟริกา ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทำบุญให้ช้าง” เดกิลา ชุงยัลปา ผู้อำนวยการโครงการ Sacred Earth ของ WWF กล่าว
© WWF Korolczuk
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.), เจ้าคณะภาค 2, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคณะเลขานุการของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

อาตมารู้สึกยินดีที่ได้ทราบว่า นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้คำมั่นที่จะเริ่มกระบวนการร่างกฏหมายเพื่อหยุดการค้างาช้างในประเทศไทย ระหว่างการประชุมภาคีอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์นี้

ช้างและงาช้าง ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติไทย และรัฐบาลของเรารวมทั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ต่างใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อการอนุรักษ์ช้างป่าและถิ่นอาศัยของช้าง อย่างไรก็ตาม ความต้องการงาช้างในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยกลับเป็นสาเหตุให้ช้างในแอฟริกาลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว อาตมาได้รับทราบมาว่า ชาวพุทธบางกลุ่มก็เป็นผู้ต้องการงาช้าง เพื่อทำเครื่องรางไว้สวมใส่ หรือใช้ทำรูปสลักทางศาสนาเพื่อการสะสม อาตมาต้องการจะบอกว่า ไม่มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพิธีใดที่เกี่ยวข้องต้องใช้งาช้าง งาช้างไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อการบูชาในทางศาสนาพุทธ และไม่ควรมีการใช้งาช้าง

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามนุษย์ดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นๆ และเมื่อเป็นเช่นนั้น เราจึงไม่สามารถดูถูกสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ หรือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นเพียงเครื่องสนองความต้องการวัตถุเพื่อแสดงความสำเร็จ เมื่อเราไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่พึ่งพิงสิ่งอื่นๆ และเมื่อเราไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้หากปราศจากความเอื้ออารีของผืนดินที่มีต่อเราแล้ว เราจึงต้องรู้สำนึกถึงคุณของธรรมชาติและสายพันธุ์อื่นๆ มีอยู่บ่อยครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สัตว์เป็นสื่อในการสั่งสอน พระองค์ทรงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสัตว์เหล่านั้น ก็มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำ มีความเห็นอกเห็นใจ มีความกล้าหาญ และรักลูกๆของพวกมัน มีนิทานชาดกหลายต่อหลายเรื่อง ที่สอนพวกเราว่า สัตว์ก็มีความคิดและและมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน

อาตมารู้สึกว่าพุทธศาสนิกชนมีความรับผิดชอบที่จะต้องถ่ายทอดเรื่องความอดทนอดกลั้นและความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ และส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ดังนั้นอาตมาจึงได้เปิดหลักสูตรใหม่ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่จะมุ่งเน้นในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและให้การสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิธีแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแก่พระสงฆ์ที่ศึกษาและเรียนจบจากที่นี่ อาตมาหวังว่าหลักสูตรนี้จะยังประโยชน์ต่อสัตว์ป่า และทำให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับผู้นำทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ในโอกาสอันดีที่ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ช้างแอฟริกา ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทำบุญให้ช้าง” เดกิลา ชุงยัลปา ผู้อำนวยการโครงการ Sacred Earth ของ WWF กล่าว
© WWF Korolczuk Enlarge
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge