WWF ประเทศไทย | WWF

ข่าวล่าสุด

 

สนับสนุน WWF

 
	© WWF-Thailand
เราสามารถช่วยเหลือสัตว์ทั่วโลกได้ด้วยการช่วยเหลือจากพวกคุณทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกและสิ่งมีชิวิตต่างๆ ได้ง่ายๆด้วยการ ร่วมสนับสนุนงานทำงานของเรา


งานของเรา คือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า, พื้นที่อนุรักษ์, พื้นที่ชุ่มน้ำ, ทะเล, ชายฝั่งรวมไปถึงพลังงานซึ่งเราจะสร้างอนาคตของมนุษยชาติที่สอดคล้องไปกับการคงอยู่ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี