फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२ | WWF
फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२

Posted on 23 February 2017

फेवा जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्ने कार्यहरुमा सहयोग गर्न गठित फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्डलाई छिटो छरितो ढंगले व्यवस्थापन समितिमार्फत योजना तर्जुमा, अभिलेख व्यवस्थापन र दैनिक कार्य संचालनमा सहयोग गर्न आवश्यक भएकोले, उक्त व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्डले आन्तरिक रुपमा छलफल गरी तयार गरेको छ । 
फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal