फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- कार्यान्वयन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२ | WWF

फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- कार्यान्वयन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२

Posted on 23 February 2017    
फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- कार्यान्वयन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal
फेवा जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्ने कार्यहरुमा सहयोग गर्न गठित फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्डले तयार गरेको वार्षिक योजना तथा उक्त योजना अनुरुप व्यवस्थापन समितिमार्फत तयार भएका कार्यक्रमहरुको छिटो छरितो ढंगले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आवश्यक भएकोले कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ । 
फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- कार्यान्वयन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Donate to WWF

Your support will help us build a future where humans live in harmony with nature.

Enter Yes if you accept the terms and conditions
Enter Yes if you accept the terms and conditions