WWF-Thailand Annual Report 2017 | WWF
WWF-Thailand Annual Report 2017

Posted on 31 January 2018

เป็นระยะเวลา 42 ปีที่ WWF ได้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกและสร้างอนาคตที่เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2017 WWF – ประเทศไทย ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้าง โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน โครงการรักษาความอุดมสมบูรณ์เทือกเขาถนนธงชัย – ตะนาวศรี โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โครงการเมืองน่าอยู่ รวมถึงโครงการที่เน้นส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อผลักดันด้านนโยบาย และภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินงานตลอดปี 2017 ของ
WWF - ประเทศไทย จาก WWF Annual Report 2017 ได้ที่นี้
WWF-THAILAND Annual Report 2017
© WWF-THAILAND Annual Report 2017