WWF- ประเทศไทย ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ปรับปรุงการประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย | WWF
WWF- ประเทศไทย ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ปรับปรุงการประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย

Posted on 07 June 2018

WWF-ประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ ปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กรมประมง ร่วมกับศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) ลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำ ฝั่งอ่าวไทย ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน” เพื่อการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ 14 ของ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยชน์จากท้องทะเลด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคมีการคิดค้นนวัตกรรมด้านการประมงรวมถึงการใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการจับสัตว์น้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุดอีกทั้งภาคอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปวัตถุดิบก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว สหประชาชาติมีความห่วงใยในการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เป้าหมายที่ 14 Life Below Waters คือการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับในโลกยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการสร้างความร่วมมือที่จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทำประมงผิดกฎหมายรวมทั้งจากการทำประมงที่มีความเสี่ยงต่อความยั่งยืนของทรัพยากรได้กลายเป็นเงื่อนไขที่สำคัญทางการค้า

เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย กล่าวว่า “ในปี 2559 WWF ได้มีโอกาสในการจัดทำ FIP สำหรับปลาโอดำ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของโครงการนี้ การทำงานร่วมกันขององค์กรพันธมิตร เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ เรามีบทบาทในการเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อให้แนวทาง การสนับสนุนทางวิชาการ การประสานงาน รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งผู้แปรรูป ผู้ซื้อ และผู้ขายปลีก ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยในเรื่องคุณภาพ และความน่าเชื่อถือขององค์กร WWF –ประเทศไทย ภูมิใจที่ได้สนับสนุนและทำงานร่วมกับกรมประมง  SEAFDEC และสมาคมทูน่าไทย และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นชอบ และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการนี้”

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรอิสระและเอกชนในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล จึงมีความร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาให้ภาคการประมงของประเทศไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการในเชิงลึก การบริหารจัดการ การทำประมง การสร้างจิตสำนึกของชาวประมง การตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมประมง อีกทั้งสัตว์น้ำบางชนิดโดยเฉพาะปลาผิวน้ำ เช่น ปลาทูน่า ปลาโอดำ ยังเคลื่อนย้ายไปมาตามชายฝั่งทะเลผ่านรัฐชายฝั่งต่างๆ ดังนั้นความร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐชายฝั่งในภูมิภาคจะทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้จริง โดยที่ผ่านมาความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการมาบ้างแล้วในสัตว์น้ำบางชนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ Fisheries Improvement Program ของ ปูม้า และสัตว์น้ำอวนลาก ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและประเมินผลของผู้ประเมินผลอิสระ และเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ กรมประมงจึงจัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย เพื่อเป็นอีกก้าวหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาชาติที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาโอดำ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่นิยมบริโภค จึงทำให้ตลาดมีความต้องการสูงจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกนำมาใช้ประโยชน์จนเกินกว่าการผลิตในธรรมชาติ

ความร่วมมือกันจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กรอิสระ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้ จะเกิดแนวทางชัดเจนในการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ปลาผิวน้ำที่ยั่งยืนของประเทศไทย และยังสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้กับทรัพยากรปลาผิวน้ำอื่นๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน และยืนยันว่า ผู้ประกอบการของไทยนั้น ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ยั่งยืน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ต่อไป
WWF-ประเทศไทย ร่วมลงนาม ว่าด้วยการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย
© WWF-Thailand
WWF-ประเทศไทย ร่วมลงนาม ว่าด้วยการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย
© WWF-Thailand
ปลาโอดำ
© WWF-Thailand